1. SIA ZzoO.lv, reģistrācijas numurs: 40103726555, PVN maksātāja numurs: LV40103726555, turpmāk saukta ZzoO.lv, nodrošina tīmekļa lapā www.ZzoO.lv, turpmāk saukts Interneta veikals, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Interneta veikalam vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

2. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet ZzoO.lv pārdod un piegādā Interneta veikalā ievietotās preces (turpmāk tekstā Preces) saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Interneta veikalā, Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, telefona numuru un citu savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircēja sniegtajā infirmācijā Pircējs apņemas informēt ZzoO.lv nekavējoties. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta un Pircējam tiks prasīta papildus samaksa par atkārtotas piegādes veikšanu. Preces pasūtīšana Interneta veikalā uzskatāma par Pircēja apatiprinājumu, ka viņš ir iepazinies un piekrīt šiem Noteikumiem, kā arī apliecina Prcēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajām personām, izņemot organizācijām, kas veic pasūtījuma piegādi.

3. Interneta veikalā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā ietverot visas Pircējam apmaksājamās izmaksas un nodokļus (ja tādi ir paredzēti), izņemot piegādes izmaksas. Precēm norādītā cena ietver visus maksājumus, kas veicami, lai Pircējs iegūtu preci savā īpašumā.
Atkarībā no piegādes adreses un izvēlētā piegādes veida jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā. Piegādes izmaksas ietver visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījumā ietverto preču sagatavošanu (iepakošanu) piegādei, kā arī pašu piegādi.

4. Pasūtījumus Pircējs Interneta veikalā var veikt 24 stundas diennaktī, taču klientu apkalpošanas dienests un Preču pasūtījumu komplektēšanu un nosūtīšanu ZzoO.lv veic tikai Interneta veikalā norādītajā darba laikā. ZzoO.lv nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pircējs Preču un sūtīšanas izdevumu apmaksu veic pirms ZzoO.lv veic Preču nosūtīšanu. Preču piegādes izmaksas tiek iekļautas rēķinā.

5. Pircējs (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Sūtīšanas/atpakaļsūtīšanas izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz ZzoO.lv. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

  • Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.207 15.3 p., jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības precēm, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas. Par šādām precēm ZzoO.lv uzskata visas tās preces, kurām nav iespējams konstatēt (ņemot vērā Preces specifiku) vai atgriežamā Prece ir tikusi lietota, vai arī atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies. Šīm precēm Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
  • Atsaucoties uz LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta septīto daļu, Interneta veikalā ir pieejams bez maksas standarta piegādes veids, tāpēc Pircējam netiks kompensēti Preču piegādes izdevumi, ja Pricējs būs izvēlējies citus piegādes veidus.
  • Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
  • Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar ZzoO.lv. 
  • Pircējam ir pienākums saglabāt gan piegādes dokumentus par Preces saņemšanu, gan piegādes dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
  • Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
  • Naudu par atgriežamo Preci ZzoO.lv pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu ne velāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

6. Sniedzot Interneta veikalā pieejamo Preču aprakstu, mēs cenšamies būt, cik iespējams precīzi. Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču ražotāji var mainīt Preču specifikācijas bez iepriekšējas paziņošanas ZzoO.lv. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli, tāpēc ZzoO.lv nevar garantēt, ka katru brīdi Interneta veikalā informācija par Precēm ir pilnībā atjaunināta. Precēm var būt atšķirības formā, krāsā, iepakošanā vai dizainā, ka arī attēlā var būt daļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās var būt ražotāju noteiktās izmaiņas vai modifikācijas. Lai precizētu vai konkretizētu Preces raksturojumu, lai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar ZzoO.lv.
Interneta veikalā pie katras no precēm ir norādīta informāciju par tās pieejamību noliktavā. Mēs cenšamies būt, cik iespējams precīzi un uzturēt šo informāciju aktuālu. Interneta veikals ir aprīkots ar automatizētu noliktavas pārvaldības sistēmu, kas samazina Preču atlikumus noliktavā tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu apmaksu, tomēr, ja jūsu izvēlētā prece pasūtījuma apmaksas apstiprinājuma saņemšanas brīdī vairs nav noliktavā un nevar tikt piegādāta atrunātajā termiņā, tad ZzoO.lv ar jums sazināsimies un informēsim par potencialajiem piegādes laikiem, kā arī piedāvāsim pasūtījumu atcelt un atgriezt jums jūsu samaksātos līdzekļus.

7. Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu Piegādes noteikumiem.

8. Piekļūstot Interneta veikalam vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Interneta veikalā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Interneta veikalā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Interneta veikala darbībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt ZzoO.lv.

9. Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Interneta veikalss saites. Interneta veikalā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu. Uz citām tīmekļa vietnēm, Interneta veikalā vai no tā vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Interneta veikala saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

10. Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem ZzoO.lv nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Interneta veikalu. Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem ZzoO.lv nekādā ziņā nav atbildīgs par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Interneta veikalam; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Interneta veikalā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Interneta veikalss izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

11. ZzoO.lv nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Interneta veikalu vai tā izmantošanu (vai nespēju izmantot) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

12. Ja saistībā ar šo Interneta veikalu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.
Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Interneta veikala apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.
Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām.

13. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu nosūtīti paziņojumi atbilst Noteikumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt Paziņojumus no šī Interneta veikala, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo Interneta veikalu un tā, jo ZzoO.lv nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu Pircējiem, kas nesaņem paziņojumus no Interneta veikala. Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Interneta veikala pēc saviem ieskatiem.

14. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies Preces Interneta veikalā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.
Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
ZzoO.lv patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu pārkāpšanu.

15. ZzoO.lv veikto pasūtījumu līgumi netiek saglabāti.

16. ZzoO.lv nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

17. ZzoO.lv ir tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus. Izmaiņas šajos Noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.zzoo.lv.